Actualizare: CONVOCATOR ADUNAREA GENERALĂ 26.03.2021

Având în vedere:

Prelungirea perioadei de carantină zonală pentru  MUNICIPIUL TIMIȘOARA, COMUNA DUMBRĂVIȚA, COMUNA GIROC, COMUNA GHIRODA ȘI COMUNA MOȘNIȚA NOUĂ, JUDEȚUL TIMIȘ, pentru încă șapte zile, începând cu data de 25 martie 2021 ora 00:00,

CONSILIUL DIRECTOR al ASOCIAȚIEI SOCIETATEA TIMIȘ DE MEDICINA FAMILIEI, hotărăște AMÂNAREA pentru data de 9 Aprilie 2021, orele 12,00,

a ședințelor adunării generale ce au fost convocate pentru data de 26 MARTIE 2021, orele 12,00, respectiv orele 12,30.

Ședința adunării generale din 9 Aprilie 2021 orele 12,00 urmează să aibă loc la aceeași locație, respectiv la Vila La Residenza, din Timișoara, str. Indepenedenței, nr. 14, jud. Timiș, cu următoarea:

ORDINE DE ZI

1. Alegerea Președintelui asociației și a membrilor Consiliului Director;

2. Alegerea membrilor Comisiei de Cenzori;

3. Diverse:

– desemnarea persoanei care să semneze hotărârile Adunării Generale, a procesului-verbal și a celorlalte documente aferente organizării și ducerii la îndeplinire a hotărârilor Adunării Generale;

– desemnarea secretarului de ședință.

În cazul în care adunarea nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor de cvorum se convoacă a doua ședință a adunării generale, cu aceeași ordine de zi, în data de data de 9 Aprilie 2021, orele 12,30, ce va avea loc la Vila La Residenza, din Timișoara, str. Indepenedenței, nr. 14, jud. Timiș, care poate să delibereze oricare ar fi numărul membrilor prezenți.

Documentele şi materialele privind ordinea de zi, vă pot fi puse la dispoziție electronic, prin email, în urma transmiterii unei solicitări la adresa de email av.paunescu.cecilia@gmail.com, persoană de contact avocat Virginia – Cecilia Păunescu, tel. 0724299509.

Membrii asociației au acces la documentele ședinței adunării generale, acestea fiind transmise prin email, la solicitare, la adresa av.paunescu.cecilia@gmail.com. Conform dispozițiilor legale, accesul la informaţiile legate de ședința adunării generale, se face pe bază de cerere şi cu limitarea accesului la datele personale.

Art. 8.7 din Statutul ASOCIAȚIEI SOCIETATEA TIMIȘ DE MEDICINA FAMILIEI

Reguli pentru desfășurarea adunării generale pentru alegerea organelor de conducere:

Pe site-ul asociației se va afisa cu 5 zile înainte de data adunării generale pentru alegerea organelor de conducere, numarul membrilor asociației care au drept de participare, în vederea stabilirii cvorumului legal pentru întrunirea Adunării și a determinării numarului de buletine de vot ce urmează a fi tipărite.

În cadrul ședinței adunării generale se va alege comisia de validare, comisia de soluționare a contestațiilor și Comisia de votare din care nu pot face parte candidații.

Comisia de validare, comisia de solutionare a contestațiilor și comisia de votare vor fi formate din cate 3 (trei) membri. Fiecare comisie își va alege un președinte.

Atribuțiile Comisiei de validare constau în:

– validarea/invalidarea candidaturilor, respectiv verificarea calității de membru cotizant în asociație, a numărului de mandate și a eventualelor incompatibilități/conflicte de interese.

Atributiile Comisiei de soluționare a contestațiilor constau în:

– solutionarea contestatiilor formulate în procesul alegerilor.

Atributiile Comisiei de Votare constau in:

– supravegherea înregistrării participanților la adunarea generală;

– supravegherea distribuirii către votanți a buletinelor de vot, precum și a păstrării buletinelor de vot ramase nedistribuite;
– supravegherea desfășurării operațiunilor de votare;

– supravegherea urnei cu buletine de vot pe toată durata desfășurării adunării;
– sigilarea și desigilarea urnelor;

– păstrarea buletinelor de vot anulate, în ziua adunării;

– supravegherea procesului de numărare a voturilor;

– semnarea procesului-verbal al încheierii numărării voturilor și a centralizatorului conținând rezultatele finale ale numărării voturilor;

– hotaraste asupra valabilității buletinelor de vot;

Perioada de depunere a candidaturilor pentru Consiliul Director și Cenzor/Comisia de cenzori este de 3 zile de la publicarea anunțului de convocare a alegerilor. Data și ora limita se vor afișa pe site-ul asociației.

Candidaturile depuse se vor aduce la cunoștința membrilor asociației pe site-ul asociației în a patra zi de la publicarea convocării adunării generale.

Fiecare membru își poate depune candidatura pentru o singură funcție.

Candidații nu pot face parte din nicio comisie care are atribuții în alegeri.

Consiliul Director va tipări buletinele de vot pentru fiecare funcție în parte. Pe buletinele de vot, candidații vor fi înscriși în ordine alfabetică, fiind numerotați unul sub altul.

Fiecare buletin de vot va purta ștampila asociației.

La data adunării, membrii comisiei de votare vor proceda la verificarea identității membrilor asociației care se prezinta la adunare. Fiecărui membru cotizant, ce face dovada plății la zi a cotizațiilor, i se vor înmâna buletinele de vot, sub semnatura, de către Comisia de Votare.

Consiliul Director va lua măsuri pentru ca la locul ținerii ședinței să existe câte o urnă de vot sigilată pentru fiecare funcție.

Buletinele de vot rămase nedistribuite vor fi anulate de catre Comisia de Votare, în procesul verbal fiind menționat numărul buletinelor de vot anulate.

Membrii asociației își vor exprima votul secret, după care vor introduce buletinele de vot în urne.

Buletinele de vot nu sunt transmisibile, fiind interzisă introducerea în urne a altor buletine de vot, decat cele primite de la comisia de votare.

Membrii asociației își vor exprima votul astfel: votul “Pentru” se exprima prin încercuirea numărului corespunzător numelui candidatului ales. Votul “Contra” se exprimă prin lăsarea intacta a numărului corespunzător numelui candidatului care nu se dorește a fi votat. Pozițiile neîncercuite reprezintă nealegerea candidaților. Instrucțiunile de votare vor fi expres prevăzute în cuprinsul buletinului de vot, fiind prezentate totodată de către Președintele Adunării.

Buletinele de vot vor fi considerate valabile, pentru fiecare funcție astfel:

  1. pentru președinte le Consiliului Director: numai daca pe buletinul de vot a fost încercuit un singur candidat;
  2. pentru membrii Consiliului Director: numai daca pe buletinul de vot au fost încercuiți cel mult patru candidați;
  3. pentru Cenzor/Comisia de Cenzori: numai daca pe buletinul de vot a fost încercuit un singur candidat/ cel mult numărul de candidați stabilit în statut;

Dupa închiderea operațiunilor de votare, Comisia de votare va proceda la desigilarea urnelor, urmând a fi numărate buletinele de vot exprimate din fiecare urnă.

Comisia de votare va proceda la numărarea lor în locul special amenajat în acest sens. Locul astfel amenajat trebuie să fie public, oricare din alegatori și/sau candidați putând avea acces in respectivul loc.

După numărarea voturilor, Comisia de votare preda Presedintelui de ședință, sub semnatura, buletinele de vot numarate și centralizatorul cu rezultatul numărării voturilor.

Procesul verbal de ședință va fi afișat pe site-ul asociației și la sediul acesteia.

CALENDAR ALEGERI- 9 Aprilie 2021

Conform calendarului privind alegerile organelor de conducere și control din cadrul asociației, etapele pentru organizarea ședinței de alegeri au fost parcurse până la etapa stabilirii numărului de participanți cu drept de vot la ședința.

3 Aprilie 2021 – publicarea numărului membrilor asociației cu drept de vot și tipărirea unui număr corespunzător de buletine de vot

9 Aprilie 2021, ora 12,00 ședința de alegeri la care trebuie să se prezinte cel puțin jumătate din membrii săi – la prima convocare

9 Aprilie 2021, ora 12,30 ședința de alegeri care poate să delibereze oricare ar fi numărul membrilor prezenți  – la a doua convocare

În cadrul ședinței adunării generale se aleg: comisia de validare, comisia de soluționare a contestațiilor și Comisia de votare din care nu pot face parte candidații.

Comisia de validare, comisia de solutionare a contestațiilor și comisia de votare vor fi formate din cate 3 (trei) membri. Fiecare comisie își va alege un președinte.

Timisoara, 24.03.2021.

Leave a comment