Convocator Adunarea Generală Iunie 2021

CONVOCATOR

CONSILIUL DIRECTOR al ASOCIAȚIEI SOCIETATEA TIMIȘ DE MEDICINA FAMILIEI, în conformitate cu prevederile statutului asociației, convoacă ședința adunării generale a ASOCIAȚIEI SOCIETATEA TIMIȘ DE MEDICINA FAMILIEI, înregistrată în Registrul Special Asociații la Judecătoria Timișoara sub nr. 31/11.04.2005, CIF 17517479, în data de 26 iunie 2021, orele 10, ce va avea loc la Casa “Adam Müller-Guttenbrunn”, Timisoara, str. Gheorghe Lazăr nr. 10-12, jud. Timiș: ON SITE /ON LINE, cu următoarea:

ORDINE DE ZI:

1. Modificarea adresei sediului Asociaţiei Societatea Timiş de Medicină Familiei din Timișoara, str. Zăvoi, nr. 6, ap. 1, jud. Timiș.

2. Înfiinţarea unor Departamente în cadrul Asociaţiei Societatea Timiş de Medicină Familiei, conform prevederilor statutare. Departamentele vor cuprinde un mare număr de colegi atât din rândul seniorilor cât şi din rândul tinerilor medici de familie și vor fi organizate astfel:

  • Departamentul profesional stiintific;
  • Departamentul MF rural;
  • Departamentul Centrelor de Permanenta;
  • Departamentul de Etica si Deontologie profesionala;
  • Departamentul Juridic si de Asigurari de Sanatate;
  • Departamentul economico-social;
  • Departamente de dezvoltare profesionala si interdisciplinare: Pediatrie, Dermatologie, Nefrologie, etc.

3. Prezentarea unui Raport Intermediar al situaţiei vaccinărilor din Proiectul Pilot de Vaccinare Timiş

4. Diverse:

– organizarea Consiliului Director

– stabilirea calendarului 2021

– verificarea actelor asociatiei si readucerea lor la sediul oficial.

– desemnarea persoanei care să semneze hotărârile Adunării Generale, a procesului-verbal și a celorlalte documente aferente organizării și ducerii la îndeplinire a hotărârilor Adunării Generale;

– desemnarea secretarului de ședință.

Conform prevederilor statutului asociației: art. 8.2. – Adunarea generală deliberează în mod valabil în prezența a cel puțin jumătate din membrii săi, iar deciziile se iau cu votul majorității membrilor prezenți și art. 8.3. – Dacă adunarea nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor de cvorum prevăzute la alineatul precedent, adunarea ce se va constitui după o a doua convocare poate să delibereze asupra problemelor puse pe ordinea de zi a celei dintâi adunări oricare ar fi numărul membrilor prezenți. Fiecare membru are dreptul la un singur vot.

În cazul în care adunarea nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor de cvorum se convoacă a doua ședință a adunării generale, cu aceeași ordine de zi, în data de data de 26 iunie 2021, orele 10.30, ce va avea loc la Casa “Adam Müller-Guttenbrunn”, Timisoara, str. Gheorghe Lazăr nr. 10-12, jud. Timiș: ON SITE /ON LINE, care poate să delibereze oricare ar fi numărul membrilor prezenți.

Documentele şi materialele privind ordinea de zi, inclusiv formularele de procuri speciale, vă pot fi puse la dispoziție electronic, prin email, în urma transmiterii unei solicitări la adresa de email av.paunescu.cecilia@gmail.com, persoană de contact avocat Virginia – Cecilia Păunescu, tel. 0724299509.

Membrii asociației au acces la documentele ședinței adunării generale, acestea fiind transmise prin email, la solicitare, la adresa av.paunescu/cecilia@gmail.com. Conform dispozițiilor legale, accesul la informaţiile legate de ședința adunării generale, se face pe bază de cerere şi cu limitarea accesului la datele personale.