Convocator AGA STMF

CONVOCATOR

CONSILIUL DIRECTOR al asociației SOCIETATEA TIMIȘ DE MEDICINA FAMILIEI, în conformitate cu prevederile actului constitutiv și a statutului asociației, convoacă ședințaadunării generale a SOCIETĂȚII TIMIȘ DE MEDICINA FAMILIEI, înregistrată în Registrul Special Asociații la Judecătoria Timișoara sub nr. 31/11.04.2005, CIF 17517479, în data de 23 iulie 2020, orele 12,00, ce va avea loc la Colegiul Medicilor Timiș, din Timișoara, str. Indepenedenței, nr. 10, jud. Timiș, cu următoarea:

ORDINE DE ZI

1. Aprobarea Raportului de activitate al Consiliului Director al asociației SOCIETATEA TIMIȘ DE MEDICINA FAMILIEI pentru perioada 01.10.2019 – 31.12.2019;

2. Aprobarea descărcării de gestiune și de activitate a Consiliului Director al asociației SOCIETATEA TIMIȘ DE MEDICINA FAMILIEI pentru perioada 01.10.2019 – 31.12.2019;

3. Aprobarea Raportului comisie de cenzori;

4. Aprobarea Bilanţului contabil pentru exerciţiul financiar contabil al anului 2019 – sub rezerva primirii documentelor STMF, pentru perioada 01.01 – 30.09.2019, de la d-na Iftode Claudia;

5. Aprobarea Proiectului de buget al asociației SOCIETATEA TIMIȘ DE MEDICINA FAMILIEIpentru anul 2020;

6. Aprobarea modificării și completării Actului Constitutiv și a Statutului asociației SOCIETATEA TIMIȘ DE MEDICINA FAMILIEI, conform dispozițiilor Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative;

7. Informări. Diverse:

– desemnarea persoanei care să semneze hotărârile Adunării Generale, a procesului-verbal și a celorlalte documente aferente organizării și ducerii la îndeplinire a hotărârilor Adunării Generale;

– desemnarea secretarului de ședință.

În cazul în care adunarea nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor de cvorum se convoacă a doua ședință a adunării generale, cu aceeași ordine de zi, în data de data de 23 iulie 2020, orele 13,00, ce va avea loc la Colegiul Medicilor Timiș, din Timișoara, str. Indepenedenței, nr. 10, jud. Timiș, care poate să delibereze oricare ar fi numărul membrilor prezenți. 

Documentele şi materialele privind ordinea de zi, inclusiv formularele de procuri speciale, vă pot fi puse la dispoziție electronic, prin email, în urma transmiterii unei solicitări la adresa de email av.paunescu.cecilia@gmail.com, persoană de contact avocat Virginia – Cecilia Păunescu, tel. 0724299509.

Reprezentarea asociaților se poate face doar de către alți asociați, pe bază de procuri speciale, care se vor completa și trimite scanate la adresa av.paunescu/cecilia@gmail.com, până la data de 23 iulie 2020, orele 11,30, urmând a fi prezentate în original la ședința adunării generale a asociației.

Membrii asociației au acces la documentele ședinței adunării generale, acestea fiind transmise prin email, la solicitare, la adresa av.paunescu/cecilia@gmail.com. Conform dispozițiilor legale, accesul la informaţiile legate de ședința adunării generale, se face pe bază de cerere şi cu limitarea accesului la datele personale.

Colegiul Director STMF.

Dr Mihai Iacob,
Președinte STMF