Convocator Adunare Generală 24 Martie 2022

CONSILIUL DIRECTOR al ASOCIAȚIEI SOCIETATEA TIMIȘ DE MEDICINĂ FAMILIEI, în conformitate cu prevederile statutului asociației, convoacă ședința adunării generale a ASOCIAȚIEI SOCIETATEA TIMIȘ DE MEDICINĂ FAMILIEI, înregistrată în Registrul Special Asociații la Judecătoria Timișoara sub nr. 31/11.04.2005, CIF 17517479, în data de 24 martie 2022, orele 12.30, ce va avea loc la Hotel Timișoara, din Timişoara, Str. Mărășești nr. 1-3, jud. Timiș.
Găzduirea evenimentului este realizată cu ocazia lansării Proiectului „Susţinem Natalitatea în România” care va fi prezentat la începutul evenimentului în cadrul Convention Center Timişoara.
Adunarea Generală va avea următoarea
ORDINE DE ZI:
1. Organizarea și aprobarea ajutorului umanitar acordat de către asociație pentru refugiaţii din Ucraina și medicii/unitățile sanitare din Ucraina;
2. Prezentarea situației dosarului nr. 7566/325/2020, aflat pe rolul Tribunalului Timiș;
3. Prezentare comunicat privind solicitările medicilor de familie adresate Ministerului Sănătății și Casei Naționale de Asigurări de Sănătate;
4. Diverse.
– Asigurarea finanțării activității asociației, conform prevederilor Codului fiscal și a actelor normative în vigoare;
– Desemnarea persoanei care să semneze hotărârile Adunării Generale, a procesului-verbal și a celorlalte documente aferente organizării și ducerii la îndeplinire a hotărârilor Adunării Generale;
– Desemnarea secretarului de ședință.
Conform prevederilor statutului asociației: art. 8.2. – Adunarea generală deliberează în mod valabil în prezența a cel puțin jumătate din membrii săi, iar deciziile se iau cu votul majorității membrilor prezenți și art. 8.3. – Dacă adunarea nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor de cvorum prevăzute la alineatul precedent, adunarea ce se va constitui după o a doua convocare poate să delibereze asupra problemelor puse pe ordinea de zi a celei dintâi adunări oricare ar fi numărul membrilor prezenți. Fiecare membru are dreptul la un singur vot.
În cazul în care adunarea nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor de cvorum se convoacă a doua ședință a adunării generale, cu aceeași ordine de zi, în data de 24 martie 2022, orele 13.30, ce va avea loc la Hotel Timișoara, din Timişoara, Str. Mărășești nr. 1-3, jud. Timiș, care poate să delibereze oricare ar fi numărul membrilor prezenți.
Documentele şi materialele privind ordinea de zi, inclusiv formularele de procuri speciale, vă pot fi puse la dispoziție electronic, prin email, în urma transmiterii unei solicitări la adresa de email av. paunescu.cecilia@gmail.com, persoană de contact avocat Virginia – Cecilia Păunescu, ţel. 0724299509.
Membrii asociației au acces la documentele ședinței adunării generale, acestea fiind transmise prin email, la solicitare, la adresa av. Păunescu.cecilia@gmail.com. Conform dispozițiilor legale, accesul la informaţiile legate de ședința adunării generale, se face pe bază de cerere şi cu limitarea accesului la datele personale.

Timișoara, 17 martie 2022,


CD ASTMF


PREȘEDINTE
DR. IACOB MIHAI-SORIN