Convocator Adunarea Generală – 28 Mai 2022

CONSILIUL DIRECTOR al ASOCIAȚIEI SOCIETATEA TIMIȘ DE MEDICINA FAMILIEI, în conformitate cu prevederile actului constitutiv și a statutului asociației, convoacă ședința adunării generale a ASOCIAȚIEI SOCIETATEA TIMIȘ DE MEDICINA FAMILIEI, înregistrată în Registrul Special Asociații la Judecătoria Timișoara sub nr. 31/11.04.2005, CIF 17517479, în data de 28 APRILIE 2022, orele 12.30 ce va avea loc la Colegiul Medicilor Timis, str. Indepenedenței, nr. 10, Timisoara, jud. Timiș,  cu următoarea ORDINE DE ZI dupa o prezentare medicala a companiei Servier:

1. Aprobarea Raportului de activitate al Consiliului Director, a situației financiare/bilanțului contabil și a contului exercițiului pe anul 2021;

2. Aprobarea descărcării de gestiune și de activitate a Consiliului Director pe anul 2021;

3. Diverse:

– desemnarea persoanei care să semneze hotărârile Adunării Generale, a procesului-verbal și a celorlalte documente aferente organizării și ducerii la îndeplinire a hotărârilor Adunării Generale;

– desemnarea secretarului de ședință.

Conform prevederilor statutului asociației: art. 8.2. – Adunarea generală deliberează în mod valabil în prezența a cel puțin jumătate din membrii săi, iar deciziile se iau cu votul majorității membrilor prezenți și art. 8.3. – Dacă adunarea nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor de cvorum prevăzute la alineatul precedent, adunarea ce se va constitui după o a doua convocare poate să delibereze asupra problemelor puse pe ordinea de zi a celei dintâi adunări oricare ar fi numărul membrilor prezenți. Fiecare membru are dreptul la un singur vot.

În cazul în care adunarea nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor de cvorum se convoacă a doua ședință a adunării generale, cu aceeași ordine de zi, în data de data de 28 APRILIE 2022, orele 13.00 ce va avea loc la Colegiul Medicilor Timis care poate să delibereze oricare ar fi numărul membrilor prezenți.

Documentele şi materialele privind ordinea de zi, inclusiv formularele de procuri speciale, vă pot fi puse la dispoziție electronic, prin email, în urma transmiterii unei solicitări la adresa de email av.paunescu.cecilia@gmail.com, persoană de contact avocat Virginia – Cecilia Păunescu, tel. 0724299509.

Reprezentarea asociaților se poate face doar de către alți asociați, pe bază de procuri speciale, care se vor completa și trimite scanate la adresa av.paunescu/cecilia@gmail.com, până la data de 28 APRILIE 2021, orele 12,30 urmând a fi prezentate în original la ședința adunării generale a asociației.

Membrii asociației au acces la documentele ședinței adunării generale, acestea fiind transmise prin email, la solicitare, la adresa av.paunescu/cecilia@gmail.com. Conform dispozițiilor legale, accesul la informaţiile legate de ședința adunării generale, se face pe bază de cerere şi cu limitarea accesului la datele personale.

CD ASTMF