Convocator Adunarea Generală 6 Februarie 2021

CONSILIUL DIRECTOR al ASOCIAȚIEI SOCIETATEA TIMIȘ DE MEDICINA FAMILIEI, în conformitate cu prevederile actului constitutiv și a statutului asociației, convoacă ședința adunării generale a ASOCIAȚIEI SOCIETATEA TIMIȘ DE MEDICINA FAMILIEI, înregistrată în Registrul Special Asociații la Judecătoria Timișoara sub nr. 31/11.04.2005, CIF 17517479, în data de 6 februarie 2021, orele 9,30, ce va avea loc prin intermediul mijloacelor electronice de comunicare la distanță (on-line), cu următoarea:

ORDINE DE ZI

  1. Analiza și supunerea spre aprobare a modificărilor la actul constitutiv și statutul asociației pentru realizarea ședințelor adunării generale, precum și a Consiliului Director prin intermediul mijloacelor electronice de comunicare la distanță (on-line), inclusiv cu vot on line.
  2. Actualizarea listei membrilor asociației conform dispozițiilor Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobarea înscrierii noilor membri care au depus cereri de înscriere și au achitat cotizația, conform prevederilor statutare;
  3. Pregătirea ședinței adunării generale pentru alegerea organelor de conducere ale asociației, din luna martie 2021, stabilirea datei alegerilor și a modalității de desfășurare a acestora de către membrii adunării generale prin prezenta fizica sau online.
  4. Analiza financiara a anului fiscal 2020;
  5. Prevederile noului CO-CA 2021;
  6. Informări. Diverse:

– desemnarea persoanei care să semneze hotărârile Adunării Generale, a procesului-verbal și a celorlalte documente aferente organizării și ducerii la îndeplinire a hotărârilor Adunării Generale;

– desemnarea secretarului de ședință.

În cazul în care adunarea nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor de cvorum se convoacă a doua ședință a adunării generale, cu aceeași ordine de zi, în data de data de 6 februarie 2021, orele 10,00, ce va avea loc prin intermediul mijloacelor electronice de comunicare la distanță (on-line, care poate să delibereze oricare ar fi numărul membrilor prezenți.

Documentele şi materialele privind ordinea de zi, inclusiv formularele de procuri speciale, vă pot fi puse la dispoziție electronic, prin email, în urma transmiterii unei solicitări la adresa de email av.paunescu.cecilia@gmail.com, persoană de contact avocat Virginia – Cecilia Păunescu, tel. 0724299509.

Reprezentarea asociaților se poate face doar de către alți asociați, pe bază de procuri speciale, care se vor completa și trimite scanate la adresa av.paunescu/cecilia@gmail.com, până la data de 6 februarie 2021, orele 9,30,

Membrii asociației au acces la documentele ședinței adunării generale, acestea fiind transmise prin email, la solicitare, la adresa av.paunescu/cecilia@gmail.com. Conform dispozițiilor legale, accesul la informaţiile legate de ședința adunării generale, se face pe bază de cerere şi cu limitarea accesului la datele personale.