CONVOCATOR ADUNAREA GENERALA ASTMF – 16 FEBRUARIE 2023

CONSILIUL DIRECTOR al ASOCIAȚIEI SOCIETATEA TIMIȘ DE MEDICINĂ FAMILIEI, în conformitate cu prevederile actului constitutiv și a statutului asociației, convoacă ședința adunării generale a ASOCIAȚIEI SOCIETATEA TIMIȘ DE MEDICINĂ FAMILIEI, înregistrată în Registrul Special Asociații la Judecătoria Timișoara sub nr. 31/11.04.2005, CIF 17517479, în data de 16 FEBRUARIE 2023, orele 12,30, ce va avea loc la sediul Colegiului Medicilor Timiș, din Timişoara, Str. Independenţei, nr.10, jud. Timiș, cu următoarea Ordine de zi:

 1. Propuneri de modificare a Normelor de aplicare a Contractului Cadru 2023 din partea ASTMF. Memoriu ASTMF despre Contractele separate pentru neasigurați și servicii profilactice finanțate din fonduri separate.
 2. Informare despre stadiul distribuirii Dispozitivelor Medicale (Concentratorul de Oxigen, Pulsoximetru, Teste Antigen Rapide Covid 19) de către ASTMF.
 3. Situaţia activităţii actuale a Departamentelor ASTMF, înscrierea și sprijinirea dezvoltării acestora de către membrii ASTMF.
 4. Informare despre programarea Modulului nr.1 şi plata taxei de participare in contul ASTMF pentru Simpozionul de Medicină de Urgenţă Prespitaliceasca organizat de către ASTMF – Colegiul Medicilor Timiș, şi finalizarea înscrierilor. Curriculum acestor 6 module de simpozioane (Urgente prespitalicesti- UPU, Urgente chirurgicale- urologie, traumatologie şi chirurgie generală, Urgenţe Medicale, Urgente Ginecologice şi obstetricale, Urgente Pediatrice), şi lectorii propuşi prin Colegiul Medicilor Timiş şi ASTMF.
 5. Informare despre discutiile purtate la întâlnirea dintre conducerea ASTMF și Prefectul Timiș.
 6. Solicitarea de către ASTMF a organizării unei întâlniri, la care să se dezbată public Proiectul de Ordin pentru aprobarea normelor metodologice privind asigurarea continuității asistenței medicale primare prin centrele de permanenţă. OBSERVAŢIILE ȘI PROPUNERILE trimise de ASTMF referitoare la Proiectul de Ordin pentru aprobarea normelor metodologice privind asigurarea continuității asistenței medicale primare prin centrele de permanență
 7. Diverse.
  • Desemnarea persoanei care să semneze hotărârile Adunării Generale, a procesul-verbal și a celorlalte documente aferente organizării și ducerii la îndeplinire a hotărârilor Adunării Generale;
  • Desemnarea secretarului de ședință.
  Conform prevederilor statutului asociației: art. 8.2. – Adunarea generală deliberează în mod valabil în prezența a cel puțin jumătate din membrii săi, iar deciziile se iau cu votul majorității membrilor prezenți și art. 8.3. – Dacă adunarea nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor de cvorum prevăzute la alineatul precedent, adunarea ce se va constitui după o a doua convocare poate să delibereze asupra problemelor puse pe ordinea de zi a celei dintâi adunări oricare ar fi numărul membrilor prezenți. Fiecare membru are dreptul la un singur vot.
  În cazul în care adunarea nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor de cvorum se convoacă a doua ședință a adunării generale, cu aceeași ordine de zi, în data de data de 16 Februarie 2023, orele 13,00, ce va avea loc la la sediul Colegiului Medicilor Timiș, din Timişoara, Str. Independenţei, nr.10, jud. Timiș, care poate să delibereze oricare ar fi numărul membrilor prezenți.
  Documentele şi materialele privind ordinea de zi, inclusiv formularele de procuri speciale, vă pot fi puse la dispoziție electronic, prin email, în urma transmiterii unei solicitări la adresa de email office@stmf.ro, persoană de contact dr. Claudiu Dima, Secretar ASTMF. (tel 0722463169) Membrii asociației au acces la documentele ședinței adunării generale, acestea fiind transmise prin email, la solicitare, la adresa office@stmf.ro. Conform dispozițiilor legale, accesul la informaţiile legate de ședința adunării generale, se face pe bază de cerere şi cu limitarea accesului la datele personale. Timișoara,

  CD ASTMF PREȘEDINTE
  DR. IACOB MIHAI-SORIN